Kamel Ben Moussa

Kamel Ben Moussa

Senior Engineer,
Sumitomo Electric Industries (SEI) & SEI Automotive Europe GmbH